Legfontosabb dokumentumok

2017.05.09.
Legfontosabb dokumentumok

Szemináriumi dolgozatok alapkövetelménye

A szemináriumi dolgozatok minimális követelményrendszere, a felsorolt szempontok bármelyikének figyelmen kívül hagyása esetén a dolgozat kizárólag elégtelen érdemjeggyel értékelhető:

 • A szemináriumi dolgozat terjedelmének alsó határa 12.000 leütés.
 • A dolgozatnak legalább öt, az adott tárgyhoz kapcsolódó szekunder szöveg ismeretéről kell tanúskodnia. Ennek a követelménynek csak abban az esetben nem szükséges megfelelni, ha az adott témával kapcsolatban még nem született ennyi publikáció.
 • A jegyzetekben, illetve az olvasmányjegyzékben szereplő művek bibliográfiai leírásának követnie kell az Itk vagy It jegyzetelési szabványát, vagy az Intézet által kiadott segédletet. A jegyzetelési útmutató ezen vagy ezen a linken érhető el. (Kérjük, amennyiben azt tapasztalja, hogy a címek kurzív helyett félkövérrel vannak szedve a dokumentumban, próbálja meg az Adobe Reader DC programjával megnyitni az útmutatót.)
 • A dolgozat végén feltüntetett irodalomjegyzék önmagában nem tekinthető elégséges hivatkozásnak, az adott helyen mindig meg kell adni a pontos hivatkozást.
 • A szakirodalomra – a választott hivatkozási rendszernek megfelelően – lábjegyzetben, vagy végjegyzetben vagy a szövegbe ékelt zárójeles jegyzetekben kell hivatkozni. (A különböző formákat nem szabad keverni.)
 • A dolgozatban a szó szerinti idézetek együttes aránya nem haladhatja meg a teljes szöveg 15%-át.
 • A szövegben nem fordulhat elő jelöletlen szó szerinti idézet, az ilyen idézet plágiumnak minősül és fegyelmi eljárást vonhat maga után.
 • A szövegben nem fordulhat elő jelöletlen tartalmi idézet. A dolgozatnak minden olyan része idézetnek minősül, amely nem a dolgozatíró szellemi munkája. Ilyen esetekben is hivatkozni kell az eredeti szerzőre. A jelöletlen tartalmi idézet plágiumnak minősül és fegyelmi eljárást vonhat maga után.
 • A dolgozatnak tartalmaznia kell a hallgató által aláírt alábbi nyilatkozatot:

„Alulírott [NÉV és NEPTUN-KÓD HELYE] kijelentem, hogy a jelen szemináriumi dolgozat saját szellemi termékem, abba mások munkáját pontos hivatkozás (és szószerinti idézet esetén, idézőjel) nélkül nem építettem be. [KELTEZÉS, ALÁÍRÁS]"

 • A másolt, internetről letöltött stb. dolgozatok benyújtása plágiumnak minősül, és az SzMSz rendelkezéseinek megfelelően fegyelmi eljárást von maga után.
 • A dolgozatot az órát tartó oktató kérésére elektronikus formában is be kell nyújtani. A fájl formátuma alapértelmezés szerint .doc(x) (szükség esetén .rtf).

Internetes (online) források:

Csak megbízható online forrásokra hivatkozzunk, szükség esetén:

 • Magyarországon el nem érhető szakirodalom;
 • A forrásdokumentum hozzáférhetősége korlátozott (védett állomány, csak kutatóknak hozzáférhető állomány, az Országos Széchényi Könyvtárban sem szabadon hozzáférhető dokumentum), amennyiben a dokumentumnak nincs egyéb hozzáférhető nyomtatott forrása;
 • Csak online publikációban jelent meg a szöveg;

Megbízható internetes forrásnak minősülnek azok a felületek, amelyek kellő filológiai gondosággal készített digitalizálásokat, vagy az eredeti nyomtatott tartalmak .pdf (szkennelt) változatát teszik hozzáférhetővé. A Wikipedia nem megbízható forrás, ahogyan a Magyar Elektronikus Könyvtár .html, .rtf állománya sem, ellenben az Elektronikus Periodika Archívum .pdf-ben elérhető állományával, a Digitális Irodalmi Akadémiával, illetve a Miskolci Egyetem kutatócsoportja által elkészített digitális Szabó Lőrinc kritikai kiadással. Amennyiben egy szöveg megjelent nyomtatott formában, akkor e szerint kell hivatkozni. A digitális forráshely csak ideiglenesen használható, és az átvett szöveget össze kell vetni a nyomtatott változattal.

Internetes hivatkozás esetén a követett hivatkozási rendszernek megfelelően kell hivatkozni, amennyiben ez nem oldható meg, akkor a szerző nevét, a szöveg címét, a pontos elérési útvonalat kell megadni. A letöltés pontos dátumát minden esetben a címleírás végén kell megadni. Pl. Georg Stanitzek, Dilettant = Verstärker. Von Strömungen, Spannungen und überschreibenden Bewegungen, Hrsg. Markus Krajewski, Harun Maye, 1998. Mai, Jg. 3. Nr. 3. Online elérés: www.culture.hu-berlin.de/verstaerker/vs003/stanitzek_dilettant.html [A letöltés időpontja: 2005. szeptember 24.]

Beugró olvasmányjegyzékek

Az Intézeti Tanács 2016. január 19-i ülésének határozatai:

Az Intézeti Tanács támogatja, hogy a 2016/2017-es tanévtől az évfolyam-előadásokhoz kötelezően kapcsolódjék a korszak legfontosabb primér irodalmi (szépirodalmi) szövegeit képviselő kötelező olvasmányok listája. A listák címszerűen, ne alternatív módon legyenek összeállítva. A listán szereplő művek ismeretének ellenőrzésére beugró jellegű írásbeli teszt szolgáljon. Az olvasmánylisták elkészítése tanszéki kompetencia. A feladatlapoknak minimum 10 kérdésből kell állnia. Akkor sikeres a beugró, ha a vizsgázó eléri az 50%-ot. A beugró további vizsga előfeltétele, de eredménye nem számít bele a vizsga érdemjegyébe. A beugróvizsga többször ismételhető, sikertelen beugró esetén a vizsga elégtelen. A Beugró tesztek lebonyolításának szabályairól tájékozódjon a Beugrók lebonyolítása oldalon, amelyet a honlap Szabályzatok menüpontja alatt érhet el.

Beugró az alábbi kurzusokon kötelező, az olvasmánylista a kurzus nevére kattintva érhető el:

Alapképzés:

Osztatlan Tanárképzés:

* A két hivatkozás a téma meghatározott olvasmánylistájához vezet, csak a felvett kurzus olvasmánylistája kötelező.