Ajánlott szakdolgozati témák osztatlan tanárszakos hallgatóknak

Alább megtalálhatóak a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet oktatóinak témajavaslatai osztatlan tanárképzésben készült szakdolgozatokhoz.

Bartal Mária

A kortárs magyar irodalom jelenségei a középiskolai irodalomórán

Weöres Sándor költészete és drámái a középiskolai oktatásban

Nemes Nagy Ágnes költészete és a huszadik század második felének líraértésével kapcsolatos kihívások a magyarórákon

Szélsőséges testtapasztalatok a huszadik századi lírában – a versolvasás tematikus megközelítésének tágítása a középiskolában

A huszadik század második felének magyar lírája – történeti összefüggések és interpretációs módszerek a középiskolában

Bengi László

A fokalizáció módosulásai Kosztolányi Dezső regényeiben

Narratív struktúrák Cholnoky László prózájában

Narratológia és fenomenológia: az időtapasztalat problémája egy modern angolszász regényben

Lehetséges világok, metafikcionalitás, kognitív narratológia: közelítések Bodor Ádám rövidprózájához

Bónus Tibor

Kosztolányi Dezső korai lírája

Kosztolányi Dezső egy verse

Kosztolányi Dezső kései lírája

Kosztolányi Dezső regényei

Kosztolányi Dezső egyik regénye

Kosztolányi Dezső nyelvszemlélete

Kosztolányi Dezső egy novellája

Kosztolányi Dezső novellisztikája

Kosztolányi és az Ady-vita

József Attila egy verse

József Attila kritikai írásai

József Attila és az avantgarde

Esterházy Péter egy regénye

Kortárs magyar próza

Czibula Katalin

Intermedialitás az irodalomtanításban

A tanórán kívüli oktatási formák lehetőségei

Színházi nevelés, színház és dráma a középiskolai oktatásban

Dánél Mónika

Kortárs irodalom oktatása a középiskolában

Intertextualitás és intermedialitás  –  társművészetek az irodalomtanításban

Társadalmi nem, testreprezentáció az irodalom értelmezésében

Devescovi Balázs

Történelmi regények a klasszikus magyar irodalomban

A környezet szerepe a magyar irodalomban

Térpoétikai vizsgálatok

Eisemann György

Arany János lírai költészete (korszakok, műfajok szerint szűkíthetően)

A romantikus magyar próza (szerzők és művek szerint szűkíthetően)

Madách Imre: Az ember tragédiája 

A 19-20 század fordulójának későromantikus és koramondern magyar prózája (szerzők szerint szűkíthetően) 

Földényi László

William Blake "Menny és pokol házassága" c. művének elemzése

Női alakok a 19. század végi európai drámákban

Csáth Géza novellisztikája

Förköli Gábor

Hősiesség és gyakorlati okosság a 17. századi magyar epikus költészetben

A kora újkori népi kultúra és 16. századi históriás énekeink

A kora újkori népi kultúra és a magyar nyelvű népkönyv kezdetei

Fráter Zoltán

Ady Endre publicisztikája (szűkebb témamegjelölés megbeszélés után az alcímben)

Városképek Babits lírájában

Lélektani motivációk Kosztolányi novelláiban

Gergye László

Szimbólum-hálózatok Henrik Ibsen színműveiben

Bölcseleti problémák a felvilágosodás kori magyar költészetben

Művészfigurák a XIX. századi magyar prózában

Gintli Tibor

A 20. század első felének magyar prózája

Krúdy Gyula életműve

A Nyugat első nemzedékének lírája

Imre Zoltán

Katona József Bánk bánja kortárs magyar színpadon

Madách Imre Az ember tragédiája kortárs magyar színpadon

Vörösmarty Mihály Csongor és Tündéje kortárs magyar színpadon

Józan Ildikó

Eredeti mű és fordítás, illetve egy mű több fordítása összevetésének lehetőségei és perspektívái az irodalomoktatásban

Kanonikus művek új fordításának bemutatása az irodalomórán

Romantika és modernség a francia irodalomban (Victor Hugo, Flaubert, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud)

Kelemen Pál Károly

Mészöly Miklós prózája és esszéi

Kertész Imre munkássága

Ottlik Géza regényei és kisprózái

Kiss Farkas Gábor

Janus Pannonius költészetének oktatása a középiskolában

Balassi Bálint és a 16. század szerelmi diskurzusa

A régi magyar dráma (Szép magyar comoedia, Constantinus és Victoria) oktatásának lehetőségei

Kosztolánczy Tibor

Ottlik Géza életműve

Mándy Iván prózája

A Nyugat folyóirat költői

Kulcsár Szabó Ernő

Az irodalmi kánon változékonyságának(?) kérdései az oktatásban és a szaktudományban

Honnan származnak az irodalmi szövegértés „kompetenciái”?

A műalkotás – szöveg és befogadás „metszéspontján”

Kulcsár-Szabó Zoltán

A 20. század első felének magyar költészete

A 20. század második felének magyar költészete

20. századi összehasonlító költészettörténet

Laczházi Gyula

Zrínyi Miklós költői műveinek értelmezése és recepciótörténete

A szerelmi költészet változatai a kora újkorban (16-18. század)

A kora újkor (16-18. század) történelmi regényekben 

Lénárt Tamás

Kortárs magyar irodalom taníthatósága

Vizuális kultúra az irodalomoktatásban

Narratológiai problémák a középiskolai irodalomoktatásban

Lengyel Imre Zsolt

Test és társadalom Móricz Zsigmond harmincas évekbeli regényeiben

Kaffka Margit költészetének modernsége

 A történelmi regény műfajának újraírásai Szécsi Noémi trilógiájában (Nyughatatlanok, Gondolatolvasó, Egyformák vagytok)

Mezei Gábor

A tájpoétika változásai a 20. századi magyar lírában

A kortárs líra Budapest-képei

Molnár Gábor Tamás

Irodalomtanítás és irodalomelmélet

Az elbeszéléselemzés elmélete és gyakorlata

A világirodalom fogalma a közoktatásban

Modern és kortárs világirodalmi szerzők tanítása

Pál József

Digitális kultúra és szövegkultúra a közoktatásban

A romániai magyar irodalom a rendszerváltozás előtt és után.

Tankönyvviták a hetvenes-nyolcvanas években.

Reichert Gábor

Beavatás- és felnövéstörténetek a kortárs magyar prózában

Posztmodern maszkok, írói alteregók a kortárs magyar irodalomban

1956 és a magyar irodalom

Simon Attila

Antik tragédiák -- kortárs kérdések

Az antikvitás újraírásai a 20. századi magyar irodalomban

Az antikvitás újraírásai a 20. századi világirodalomban

Szilágyi Márton

Vörösmarty Mihály egy szabadon választott művének elemzése

A 18-19. század fordulójának egy epikai művének elemzése

Petőfi középiskolai tanításának lehetőségei

Szűcs Terézia

A holokauszt magyar irodalma

Irodalmi szövegek szerepe a holokauszt oktatásában

Holokausztoktatás és autonómiára nevelés

Tamás Ábel

Horatius (vagy más antik költő) recepciója a kortárs magyar költészetben

Átváltozás-elbeszélések értelmezése képzőművészeti párhuzamok bevonásával

Ókori szövegek elbeszéléstechnikájának tanítása a középiskolai oktatásban

Vaderna Gábor

A Bánk bán dramaturgiai problémái

Arany János verses epikája (megbeszélés alapján szűkítendő)

Petőfi Sándor költészete (megbeszélés alapján szűkítendő)

Vitekné Dr. Balogh Piroska

Vajda Péter: írói életműve és pedagógiai működése

A kritikaírás gyakorlata a 19. században (Bajza József, Gyulai Pál, Péterfy Jenő stb.)

Arany János tanári működése

 Latin nyelvű diákköltészet a Debreceni Kollégiumban

Batsányi János latin nyelvű költeményei

Zsadányi Edit

Írónők a huszadik század első felében (Kaffka Margit vagy Lesznai Anna vagy Kosáryné Réz Lola vagy Erdős Renée)

Krasznahorkai László prózája

Feminista kritikai szempontok érvényesítése prózai művek elemzésében

A témák pontosítása érdekében a hallgatók keressék fel az oktatót fogadóórájában vagy más, előre egyeztetett időpontban.

2018.02.27.