Irodalom és kultúratudomány

Irodalom- és Kultúratudomány

Irodalom- és Kultúratudomány

Elsősorban az irodalom, és az irodalomtudomány iránt érdeklődő BA végzettséggel rendelkező hallgatóknak szánt diszciplináris szak. A kimeneteli követelmények teljesítésével a hallgató a hagyományos, egyetemi szintű magyar szakos diplomának megfelelő végzettséget szerez. A közös alapozó kurzusokon (Kultúratudomány és irodalom; Irodalomtörténeti és elméleti alapfogalmak) túl az érdeklődésnek megfelelő elmélyült ismeretszerzést az Intézetünk az alábbi szakirányok indításával támogatja:

  • Irodalom- és kultúratudomány Az Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány szakirányhoz hasonlóan elméleti irányultságú szakirány, amelyen a hallgatók az irodalomelmélet számos kérdésével ismerkedhetnek meg behatóan. Poétikai és retorikai ismeretek mellett, filológiai és a szövegkiadáshoz kapcsolódó elengedhetetlen ismeretek is a kurzusok anyagát képzik, az irodalmi művek fordíthatósága, és a társművészeti vizsgálatok mellett. A szakirány működéséért a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet felel.
  • Középkori és kora újkori irodalom A Régi Magyar Irodalom Tanszék gondozásában működő szakirányon a hallgatók a magyar irodalom kezdeteitől a felvilágosodás koráig terjedő szerzőket és műveket ismerhetnek meg részletesen. Emellett a korszak kutatásához elengedhetetlen elméleti háttértudás átadására is alkalmat nyújtanak az órák, valamint a korszakhatárokat átívelő társművészeti vizsgálódásra is.
  • Klasszikus magyar irodalom A szakirány a XVIII–XIX. századi irodalom iránt érdeklődő hallgatóknak indul. A szakirány órái a korszak kutatásához elengedhetetlen elméleti ismeretek elmélyítése mellett szövegolvasásra és interpretációra is alkalmat adnak, valamint kitekintenek az irodalom társművészetei felé is. A szakirányért a XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék felel.
  • Modern magyar irodalom A modern magyar irodalom szakirány hallgatói a magyar irodalom 1890-től napjainkig terjedő történetével foglalkoznak részletesen. A szakirány kurzusai négy kötelező modult képeznek: A XX. század elejének magyar irodalma (1890–1927); A XX. század magyar irodalma (1928–1948); A XX. század magyar irodalma (1949–1975); A magyar irodalom története 1975 után. A szakirány óráit a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék oktatói tartják.
  • Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány A szakirány célja, hogy a kortárs irodalom- és kultúratudományt meghatározó irányzatokba, illetve azoknak alapjaiba vezesse be a hallgatókat. A társművészeti vizsgálatok mellett a nyelv és irodalom kapcsolata, a művészet és a technika viszonya, valamint a társadalmi nemek és fordításelmélet olyan területek, amelyeket az órák érinthetnek. A szakirány kurzusait az Intézet Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékének oktatói vezetik.

További részletekért tekintse meg a képzés tanegységlistáját. A szakon kötelezően elvégzendő 120 kredit a következő képlet szerint épül fel: szakmai törzsanyag 40 kredit + szakirányi ismeretek 50 kredit + kötelezően szabadon választott kurzusok (a hallgató által nem választott szakirányok, vagy a BVMD kódon meghirdetett kurzusok közül) 10 kredit + szakdolgozat 20 kredit.