Magyar Nyelv és Irodalom

Magyar Nyelv és Irodalom

A magyar alapképzésben megismert dualizmus mesterszintű folytatásán a hallgatók részben nyelvészeti, részben irodalmi kurzusokat látogatnak. Az irodalom- és kultúratudomány mesterképzéshez hasonlóan, egy választott szakirány adja meg a képzés egyediségét. A szak elsősorban a nyelvészeti, vagy vegyes érdeklődésű hallgatóknak ajánlott, mélyebb irodalmi ismereteket az Irodalom- és kultúratudomány mesterképzés ad. Intézetünk oktatói az alapképzésnek megfelelően az irodalmi, irodalomtörténeti, valamint irodalomelméleti érdeklődésű tárgyakat vezetik. További részletekért olvassa el a szak tanegységlistáját.

Ízelítő a szak (nem szakirányos) irodalmi kurzusaiból:

 • Az irodalomtudomány diszkurzív alakzatai (kánon, korszak, episztémé, paradigma)
 • A magyar irodalomtudomány történeti és elméleti hagyományai európai kontextusban
 • Kritika és tanulmányírás

Választható szakirányok:

 • Irodalom
  • Irodalom- és kultúratudomány Az Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány szakirányhoz hasonlóan elméleti irányultságú szakirány, amelyen a hallgatók az irodalomelmélet számos kérdésével ismerkedhetnek meg behatóan. Poétikai és retorikai ismeretek mellett, filológiai és a szövegkiadáshoz kapcsolódó elengedhetetlen ismeretek is a kurzusok anyagát képzik, az irodalmi művek fordíthatósága, és a társművészeti vizsgálatok mellett. A szakirány működéséért a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet felel.
  • Középkori és kora újkori irodalom A Régi Magyar Irodalom Tanszék gondozásában működő szakirányon a hallgatók a magyar irodalom kezdeteitől a felvilágosodás koráig terjedő szerzőket és műveket ismerhetnek meg részletesen. Emellett a korszak kutatásához elengedhetetlen elméleti háttértudás átadására is alkalmat nyújtanak az órák, valamint a korszakhatárokat átívelő társművészeti vizsgálódásra is.
  • Klasszikus magyar irodalom A szakirány a XVIII–XIX. századi irodalom iránt érdeklődő hallgatóknak indul. A szakirány órái a korszak kutatásához elengedhetetlen elméleti ismeretek elmélyítése mellett szövegolvasásra és interpretációra is alkalmat adnak, valamint kitekintenek az irodalom társművészetei felé is. A szakirányért a XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék felel.
  • Modern magyar irodalom A modern magyar irodalom szakirány hallgatói a magyar irodalom 1890-től napjainkig terjedő történetével foglalkoznak részletesen. A szakirány kurzusai négy kötelező modult képeznek: A XX. század elejének magyar irodalma (1890–1927); A XX. század magyar irodalma (1928–1948); A XX. század magyar irodalma (1949–1975); A magyar irodalom története 1975 után. A szakirány óráit a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék oktatói tartják.
  • Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány A szakirány célja, hogy a kortárs irodalom- és kultúratudományt meghatározó irányzatokba, illetve azoknak alapjaiba vezesse be a hallgatókat. A társművészeti vizsgálatok mellett a nyelv és irodalom kapcsolata, a művészet és a technika viszonya, valamint a társadalmi nemek és fordításelmélet olyan területek, amelyeket az órák érinthetnek. A szakirány kurzusait az Intézet Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékének oktatói vezetik.
 • Nyelvészet
  • Alkalmazott nyelvészet
  • Általános nyelvészet
  • Beszédtudomány
  • Finnugor
  • Funkcionális kognitív nyelvészet
  • Leíró nyelvészet
  • Nyelv, társadalom, kultúra
  • Szövegtan és stilisztika
  • Történeti nyelvészet