Intézeti Tanács

Intézeti Tanács

Intézeti Tanács

2017.04.27.
Intézeti Tanács
Az Intézeti Tanács az intézet működésének legfontosabb kérdéseiben hoz döntést, ezeket intézeti határozatok formájában teszi közzé a honlapon.

Idézet az Intézet Szervezeti és Működési Rendjéből

4. §

(1) Az Intézeti Tanács az intézet döntéshozó, javaslattételi, véleményezési és ellenőrzési jogkörrel felruházott vezető testülete. (2)  Az Intézeti Tanács dönt az intézet

a) oktatási-kutatási tevékenysége fejlesztésének irányairól,
b) szakmai tevékenységének tanévenkénti értékeléséről,
c) létszámgazdálkodásának elveiről,
d) költségvetési keretének felosztásáról, illetve a felhasználásról szóló beszámoló elfogadásáról.

(3) Az Intézeti Tanács javaslatot tesz

a) a Kari Tanácsnak az intézeti struktúrára vonatkozó határozatára figyelemmel az Intézet által gondozott tantárgyak körére és annak módosítására – a korábban hatályos képzésben, – az alapképzésben (BA./BSc.), – a mesterképzésben (MA./MSc.);
b) az intézeti tanszékek létesítésére, megszüntetésére az érintett tantárgykör egyidejű meghatározásával, valamint a kar vezetője számára az Intézeti tanszékvezetői megbízásra,
c) az intézet által kizárólagosan gondozott szakon a képzés indítására, szüneteltetésére vagy megszüntetésére,
d) idegen nyelven történő képzés indítására,
e) új oktatói-kutatói és nem oktatói-kutatói dolgozók álláshely létesítésére,
f) kitüntetések adományozására,
g) a Professor Emeritus, a magántanári, a címzetes egyetemi és főiskolai tanári és docensi, a mestertanári, mesteroktatói cím adományozására,
h) „tiszteletbeli doktor és professzor” cím adományozására.

(4) Az Intézeti Tanács véleményt nyilvánít

a) olyan szakokon a képzés indítása, szüneteltetése és megszüntetése tárgyában, amelyben az intézet közreműködik,
b) az intézet oktatóinak intézeti tanszékekre beosztásáról intézeti igazgatóhelyettes megbízásáról,
c) a kar vezetője vagy a Kari Tanács által kezdeményezett kérdésekben.

(4) KSzMR. 6. § (1) Az Intézeti Tanács az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakon túl

a) javaslatot tesz egyetemi tanári, docensi pályázatok meghirdetésére, egyetemi oktatói és kutatói kinevezésekre,
b) véleményt nyilvánít az intézetigazgatói és az Intézeti tanszékvezetői  pályázatról valamint az intézeti titkár személyéről,
c) a dékán kérésére véleményt nyilvánít a kari szabályzatokról, azok módosításáról, illetve a kart érintő egyetemi szabályzatok tervezeteiről.

(5) KSzMR. 6. § (2) Az Intézeti Tanács véleményét ki kell kérni a Kari Szervezeti és Működési Szabályzat (KSzMSz) tervezetéről. (5) KSzMR. 7. § Személyi kérdésekben az Intézeti Tanács titkos szavazással hozza meg határozatát. Az Intézeti Tanács tagsága

5. §

(1) Az Intézeti Tanács tagjai

a) az Intézetigazgató mint a tanács elnöke,
b) az Intézeti tanszékvezetéssel megbízott vezető oktatók,
c) az Intézet szervezeti és működési rendjében meghatározott számú, az Intézethez tartozó közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatók és kutatók által választott oktató/kutató,
d) a HÖK által delegált, az Intézeti Tanács létszáma legfeljebb 1/3-ának megfelelő számú hallgatói képviselő
e) a nem oktatók-kutatók egy képviselője, ha az Intézetben a nem oktató-kutató dolgozók létszáma legalább 10 fő vagy meghaladja az Intézethez tartozó közalkalmazottak lét-számának 10%-át.

(2) Az Intézeti Tanács létszáma

a) Az Intézeti Tanács létszáma 18 fő.
b) A 18 főből 6 hallgatói képviselő, 12 fő az oktatók és a nem oktató alkalmazottakat képviselő(k)  összesített létszáma.
c) A választott oktatók létszáma mindig annyi, amennyi a nem hallgatói tagok 12 fős össz-létszámának eléréshez szükséges.
d) A Intézeti Tanács tagjainak megválasztásakor két póttagot is meg kell választani arra az esetre, ha az Intézeti Tanács létszámát a két választás között az arányos képviselet megőrzése érdekében növelni kellene.
e) Amennyiben az arányos képviselet megőrzése a választott oktatói képviselők létszámának csökkentését követeli meg, annak az oktatói képviselőnek az intézeti tanácsi tagsága szűnik meg, aki a választáskor a legkevesebb szavazatot kapta. Ha a későbbiek során az Intézeti Tanács választott oktatói képviselőinek létszámát az arányos képviselet elvének érvényesülése miatt ismét növelni kell, az adott oktató tagsága - a megválasztott póttagokat megelőzve -  újra érvénybe lép.

(3) KSzMR. 8. § (2) Az Intézeti Tanács tagjainak megválasztását a dékán a Kari Tanács tagjainak megválasztásával egyidejűleg írja ki. Az Intézeti Tanács választott tagjának mandátuma 3 évre szól.

(4) KSzMR. 8. § (3) Az Intézeti Tanács tagjainak egyharmada hallgató, akiknek delegálási módjáról a Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya rendelkezik.

(5) Az Intézeti Tanács ülésére ha annak napirendjén gazdasági tárgyú előterjesztés is szerepel, tanácskozási joggal meg kell hívni a Kar gazdasági vezetőjét. Az Intézetigazgató az Intézeti Tanács ülésére bárkit meghívhat, akinek részvételét a napirendi pont tárgyára tekintettel indokoltnak tartja.